Bilancia kompetencií

logo qualité europe v2cSystém nástrojov a systémového zabezpečenia kariérového poradenstva, používaný v desiatich krajinách EU. Dnes je považovaný za vysoko efektívny nástroj nielen individuálneho kariérového rozvoja, ale aj riadenia ľudských zdrojov, politiky trhu práce a celoživotného vzdelávania.

Bilancia kompetencií je originálna nielen šírkou použitej metodológie a multidisciplinárnym prístupom – využíva psychodiagnostické metódy, coaching, 360° hodnotenie, kompetenčné portfólio, prieskum trhu práce, skupinové a individuálne metódy. Sila metódy spočíva aj v dôraze na rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry – cieľom bilancie kompetencií je, aby si klient osvojil nástroje a postupy, ktoré mu umožnia efektívne riadenie kariéry a zvládanie zmien počas celého života.

fecbop

Prístup zastrešuje Európska federácia centier bilancie kompetencií a kariérového poradenstva (FECBOP – Fédération Européenne des Centres de Bilan et d’Orientation Professionnelle) s viac ako 100 členmi v desiatich európskych krajinách. Používanie metodológie je podmienené rešpektovaním európskych kritérií kvality zahŕňajúcich metodologické aj organizačné aspekty kariérového poradenstva.

 

 

 

 

 

EU_flag_LLP_EN-01Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.